Miljöarbete

Våra produkter från grus och bergtäkter samt betong är anpassade till såväl miljö som produktsäkerhet. Vårt mål är att förädla dessa till miljöanpassade produkter med beaktande av miljöpåverkan, så långt det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt ekologiskt motiverat.

Vi skall sträva efter att i vårt miljöarbete beakta

  • Resurseffektivitet, hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning.
  • Kretsloppstänkande, ställa krav på leverantörerna på exempelvis emballage, i första hand retursystem, andrahans emballage som går att materialåtervinna i sista hand material som kan användas för energiutvinning (förbränning).


Ständiga förbättringar

  • Vår personal ska ges förutsättningar att kunna visa ett personligt ansvar för miljön, samt ha god kunskap om sin roll i arbetet för att minska den totala miljöbelastningen. 
  • Vi ska klara myndighetskrav. Vid allvarliga produktionsstörningar och incidenter ska människa och miljö prioriteras.
  • Vår verksamhet skall bedrivas med beaktande av miljöaspekter och i förebyggande syfte förbättra metoder, processer och produkter så att belastningen på miljön minskar.
  • Vår attityd skall kännetecknas av öppenhet och saklighet.


Magnus Persson
Verkställande direktör.

Råsjö Kross

Råsjö Kross AB är verksam inom entreprenadkrossning, produktion och försäljning av material från egna täkter. Råsjö Kross AB har ett flertal moderna larvburna krossar och bolaget producerar ca 3 500 000 ton ballastmaterial från Mälardalen i söder till Åre i norr. Bolaget har nio egna grus- och bergtäkter i olika delar av Sverige. Flera av våra produkter är CE märkta.

Läs mer

Rabo Produkter, Hudiksvall

Rabo Produkter AB är ett dotterföretag till Råsjö Kross AB som är specialiserat på tillverkning och transporter av färdigblandad betong

Läs mer

Vill du bli kontaktad?